அனைத்து பகுப்புகள்

காற்று சுருக்க அமைப்பு

வீடு> பொருள் > மருத்துவ எரிவாயு குழாய் > காற்று சுருக்க அமைப்பு

பொருள்